หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายประมาณ 50% นอกนั้นเป็นแม่บ้านเกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ รายได้เฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง
2. การเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ส้มโอ เงาะ มังคุด กระท้อน เป็นพืชเศรษฐกิจ มีการทำนาบ้างแต่สัดส่วนน้อย เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีนัก
3. การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภทตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูป จำนวน 1 แห่ง มีแรงงาน 20 คน
4. การพานิชยกรรม
ธุรกิจการค้า ส่วนใหญ่เป็นประเภทเบ็ดเตล็ด
5. การท่องเที่ยว
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเป็นโบราณสถาน มีจำนวน 3 แห่ง คือ อนุสาวรีย์
ลายพระหัตถ์,โบราณสถานหลุมเมืองและโบราณสถานพานหิน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวมากนัก จำนวนนักท่องเที่ยวจึงมีจำนวนน้อย ประกอบกับการมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรที่จะนำไปพัฒนา ทำให้บางแห่งยังอยู่ในสภาพทรุดโทรม

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2035052 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563