หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

1. จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ณ เดือน มีนาคม 2551 จำนวน 3,447 คน เป็นชาย 1,662 คน
เป็นหญิง 1,785 คน จำนวนครัวเรือน 1,866 ครัวเรือน ประชากรแยกตามอายุและสัญชาติไทย ดังนี้

  ตั้งแต่ 0 - 5 ปี ชาย 134 คน หญิง 115 คน รวม 249 คน
  ตั้งแต่ 6 - 10 ปี ชาย 124 คน หญิง 99 คน รวม 223 คน
  ตั้งแต่ 11 - 15 ปี ชาย 118 คน หญิง 110 คน รวม 228 คน
  ตั้งแต่ 16 - 20 ปี ชาย 97 คน หญิง 110 คน รวม 207 คน
  ตั้งแต่ 21 - 25 ปี ชาย 90 คน หญิง 119 คน รวม 209 คน
  ตั้งแต่ 26 - 30 ปี ชาย 134 คน หญิง 155 คน รวม 289 คน
  ตั้งแต่ 31 - 35 ปี ชาย 153 คน หญิง 185 คน รวม 338 คน
  ตั้งแต่ 36 - 40 ปี ชาย 209 คน หญิง 156 คน รวม 365 คน
  ตั้งแต่ 41 - 45 ปี ชาย 146 คน หญิง 128 คน รวม 274 คน
  ตั้งแต่ 46 - 50 ปี ชาย 126 คน หญิง 142 คน รวม 268 คน
  ตั้งแต่ 51 - 55 ปี ชาย 102 คน หญิง 142 คน รวม 244 คน
  ตั้งแต่ 56 - 60 ปี ชาย 73 คน หญิง 92 คน รวม 165 คน
  ตั้งแต่ 61 - 65 ปี ชาย 46 คน หญิง 57 คน รวม 103 คน
  ตั้งแต่ 66 - 70 ปี ชาย 40 คน หญิง 56 คน รวม 96 คน
  ตั้งแต่ 71 – 75 ปี ชาย 27 คน หญิง 49 คน รวม 76 คน
  ตั้งแต่ 76 - 80 ปี ชาย 28 คน หญิง 31 คน รวม 59 คน
  ตั้งแต่ 81 - 85 ปี ชาย 8 คน หญิง 19 คน รวม 27 คน
  ตั้งแต่ 86 - 90 ปี ชาย 5 คน หญิง 11 คน รวม 16 คน
  ตั้งแต่ 91 ปี ขึ้นไป ชาย 2 คน หญิง 9 คน รวม 11 คน

หมายเหตุ คนที่เกิดปีไทย ไม่มี

2. การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.1 การศึกษา
สถานศึกษาในเขตเทศบาล รวม 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
2. โรงเรียนศรีมหาโพธิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
3. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
โดยแบ่งการศึกษา ดังนี้
1. ระดับอนุบาล มี 2 แห่ง คือ
1.1 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ จำนวนนักเรียน 65 คน
- เป็นชาย จำนวน 34 คน
- เป็นหญิง จำนวน 31 คน
จำนวน ครู 2 คน
1.2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จำนวนนักเรียน 740 คน
- เป็นชาย จำนวน 382 คน
- เป็นหญิง จำนวน 358 คน
จำนวน ครู 38 คน
หมายเหตุ เทศบาลไม่มีการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ เนื่องจากมีจำนวนน้อย และ ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมนำบุตร-หลาน เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
2. ระดับประถมศึกษา มี 2 แห่ง คือ
2.1 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ จำนวนนักเรียน 179 คน
- เป็นชาย จำนวน 85 คน
- เป็นหญิง จำนวน 94 คน
จำนวน ครู 10 คน
2.2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จำนวนนักเรียน 1,988 คน
- เป็นชาย จำนวน 986 คน
- เป็นหญิง จำนวน 1,002 คน
จำนวน ครู 55 คน
3. ระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ
3.1 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จำนวนนักเรียน 974 คน
- เป็นชาย จำนวน 454 คน
- เป็นหญิง จำนวน 520 คน
จำนวน ครู 42 คน , พนักงานราชการ 4 คน , อัตราจ้าง 6 คน
3.2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จำนวนนักเรียน 1,862 คน
- เป็นชาย จำนวน 762 คน
- เป็นหญิง จำนวน 1,110 คน
จำนวน ครู 63 คน
2.2 ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน ดังนี้
- วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
- ศาลเจ้า 1 แห่ง
2.3 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมตามวันเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ
3. การสาธารณสุข
ไม่มีโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานีอนามัย
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2035239 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563