หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.การคมนาคม/ขนส่ง

    เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดได้สะดวก รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญ ๆ ได้แก่
  » ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3069 เส้นทางจากปราจีนบุรี – อำเภอศรีมหาโพธิ มีระยะทาง 20.822 กิโลเมตร
  » ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3070 เส้นทางจากอำเภอศรีมโหสถ – อำเภอศรีมหาโพธิ มีระยะทาง 16.00 กิโลเมตร
  » ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3078 เส้นทางประจันตคาม – ศรีมหาโพธิ มีระยะทาง 14.188 กิโลเมตร
  » ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3079 เส้นทางศรีมหาโพธิ – คลองรั้ง (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304) มีระยะทาง 13 กิโลเมตร
  » ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3281 เส้นทางศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่ (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304) มีระยะทาง 12.662 กิโลเมตร
  » การขนส่งผู้โดยสาร มีเอกชนเป็นผู้ดำเนินการโดยการขออนุญาตจากรมการขนส่งทางบก มีรถให้บริการประจำทาง 15 คัน วิ่งระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่ – พนมสารคาม (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  » ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ รวม 31 สาย ความยาวทั้งสิ้น 10.730 กิโลเมตร

2.การไฟฟ้า

การบริการไฟฟ้าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผู้ใช้ไฟฟ้า 1,834 ราย

2.3การประปา

ปัจจุบันเทศบาลได้โอนกิจการแก่การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ มีผู้ใช้น้ำ 1,650 ครัวเรือน

2.4โทรศัพท์

มีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1 แห่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและมีผู้ใช้โทรศัพท์ จำนวน 2,678 หมายเลข

2.5การไปรษณีย์ / โทรเลข

ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

2.6 การจราจร

ยังอยู่ในภาวะคล่องตัวเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็นซึ่งเป็นช่วงเวลานักเรียนเข้าสถานศึกษาและประชาชนเดินทางไปทำงานในนิคมฯ 304 และเดินทางกลับบ้านพัก จะมีการจราจรคับคั่ง เนื่องจากรถรับ – ส่งนักเรียน ประกอบกับสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชน ทำให้ติดขัดชั่วขณะ เทศบาลได้แก้ไขปัญหาการจราจรโดยการก่อสร้างถนนเพิ่มช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจรทำให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2.7 การใช้ที่ดิน

ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ชุมชนเริ่มขยายตัว มีการถมดินเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีการบังคับใช้ผังเมือง ในอนาคตจะมีปัญหาการระบายน้ำ เนื่องจากเจ้าของที่ดินถมดินโดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2035422 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563