หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาด้านการคมนาคมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
-สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า
-พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านสังคมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
3.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
6.การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาเศรษฐกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
-ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
-การบริหาร

1.ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
2.ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
3.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507405 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563