วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อจ้างโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน ของทุกปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2167 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง