วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล4 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ รหัสครุภัณฑ์ 422-50-0001 (ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070 ต่อจากโครงการเดิมถึงสี่แยกไฟแดงบ้านท่าประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ รหัสครุภัณฑ์ 422-50-0001 (ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง