หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ มีพื้นที่ 2.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ครอบคลุม 4 ชุมชน คือ

  1. ชุมชนริมน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ
  2. ชุมชนบ้านท่าประชุม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ
  3. ชุมชนลายพระหัตถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ
  4. ชุมชนหลุมเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี 19 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร 170 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ จรด บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. บ้านทาม
  ทิศใต้ จรด บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 6 ต. หนองโพรง
  ทิศตะวันออก จรด บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 4 ต. ศรีมหาโพธิ
  ทิศตะวันตก จรด บ้านดอนตะแบก หมู่ที่ 2 ต. ศรีมหาโพธิ

2. สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง (แม่น้ำปราจีนบุรี) ซึ่งเกิดจากแควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอเมือง และอำเภอบ้านสร้าง แล้วไหลรวมกับแม่น้ำนครนายกเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว

3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรมและรับจ้าง ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกล้เคียง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6782463 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน