หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์  
  ปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 09-9181-5979  
   
  นายธนชัย พิมพามา  
  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 06-2797-5995  
 
นางวิไล  แสนใจ นางชนณี โพธิ์ชู นายภูวนารถ จัดพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 08-3292-1848 โทรศัพท์ 09-2508-7744 โทรศัพท์ 08-1350-5456
 
นายธนชัย พิมพามา นางจิรัฐติกาล กอปรสันติสิริ นางสาวอานุช กลิ่นศิริ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 06-2797-5995 โทรศัพท์ 08-1940-4469 โทรศัพท์ 08-4362-3236
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773797 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน