หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 29
  5 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ 167
  5 ม.ค. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 175
  5 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 216
  5 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 171
  5 ม.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 191
  5 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 188
  5 ม.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ 173
  5 ม.ค. 2564    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ 221
  5 ม.ค. 2564    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒ 162

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6757144 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน