หน้าหลัก
บริการประชาชน E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ฐานข้อมูแหล่งท่องเที่ยว
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน     ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 และซอย 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 
   


กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรม 5ส....

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลแบบบูณาการ ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพลด ละ เลิกบุหรี่ ประจำปี 2566...


กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรม 5ส....

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลแบบบูณาการ ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพลด ละ เลิกบุหรี่ ประจำปี 2566...

12 สิงหาคม 2566...

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...

กิจกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดลล้อมภายในวัดในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ณ วัดอินทรแบก และวัดใหม่กรงทอง...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ...
 
 
10 มิ.ย. 2567 รายงานคุณภาพน้ำประปาสถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ
10 มิ.ย. 2567 รายงานคุณภาพน้ำประปาสถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ
9 ก.พ. 2567 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทต.ศรีมหาโพธิ
13 ธ.ค. 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 ธ.ค. 2566 งานมหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๑๕ ปี ลายพระหัตถ์
13 พ.ย. 2566 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...
10 พ.ย. 2566 ประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูรหนาว พ.ศ.2566
16 ต.ค. 2566 รายงานรายรับ - รายจ่ายเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปี 2566
10 มิ.ย. 2567 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระ...
23 พ.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 ด้วย...
24 พ.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย...
19 ต.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนทางหลวงเทศบาลสา...
19 ต.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
สิทธิ/ข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้พิการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 
 

 

 
รณรงค์ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เช็กข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ APP Smart Vote
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6776274 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน