หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สาส์นจากนายกเทศมนตรี

นโยบายผู้บริหาร

แนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
1.1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
1.2. จัดการบริการเชิงรุก และจัดการบริการเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
1.3. สร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.4. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดทำแผน โครงการ ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
1.5. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์
1.6. จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7. ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.8. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาท และหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมือง และอำนาจการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1.9. จัดโครงการตู้รับความคิดเห็น เพื่อรับฟังและรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน
1.10. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกระดับ และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
2.1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2. ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
2.3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
2.4. ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น
2.5. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล จัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
2.6. กำหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7. จัดให้มีเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2.8. ส่งเสริมให้มีโครงการหน้าบ้านสวยงาม เทศบาลหน้าอยู่หน้ามอง ในการรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ ความสวยงามของหน้าบ้านอย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นระเบียบร่วมกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในเขตเทศบาล
2.9. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1. ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนาแรงงานเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดและแรงงานในท้องถิ่น
3.3. ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ำลำคลอง และทิวทัศน์อื่นๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.4. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน
3.5. ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานพัฒนารายได้OTOP เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิทยากร นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ความรู้แนะนำแก่กลุ่มอาชีพ
4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. ดำเนินการก่อสร้างถนนทางเท้าที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม
4.2. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง เสียงตามสายตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะลานกีฬา ฯลฯ อย่างทั่วถึง
4.3. ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนต่างๆ ในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำจากชุมชน
4.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการบริการด้านการประปา ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างพอเพียง และทั่วถึงในเขตเทศบาล
4.5. จัดระบบการจราจรในเขตเมืองให้มีความสะดวก ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.6. จัดทำผังเมืองเฉพาะ เพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนจนเป็นไปอย่างมีระบบ
4.7. วางแผนแม่บทพัฒนาสิ่งแวดล้อมผังเมืองแบบองค์รวมทั้งระบบให้มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนรวมในงานนโยบายละแนวปฏิบัติสิ่งแวดล้อม
4.8. สร้างจิตสำนึกต่อการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ดูแล ปรับปรุงสวนสาธารณะในทุกแห่งที่เกิดความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สอดคล้องกับความคิดเห็นประชาชน
5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5.1. การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จึงต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับทั้งการเรียนและสังคม
5.2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาในท้องถิ่นทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5.3. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการกีฬา และจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ ๆ โดยการว่าจ้างผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์มาให้การฝึกอบรมแก่เยาวชนผู้ที่สนใจ
5.4. ส่งเสริมให้สถาบันศึกษา ตลอดประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู่ในกรอบประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมตามที่เทศบาลจัดให้มีขึ้น
5.5. จัดให้มีกิจกรรมสำคัญทางศาสนา จารีตประเพณี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน
5.6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
5.7. การศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชนที่มีองค์ความรู้ในการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ทั้งการเรียนรู้เรื่องขยะกับมลภาวะและการมีส่วนร่วมแปรสภาพขยะให้เป็นรายได้
6.2. วางระบบการกำจัดขยะโดยไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และทำลายมลภาวะต่อประชาชนในเขตเทศบาล
6.3. สนับสนุนปรับปรุงการสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้น้ำท่วมขัง มีกลิ่นเหม็น ให้มีประสิทธิภาพ
6.4. สร้างเสริมภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ตามริมทางเท้าให้เป็นระเบียนและสวยงามน่าดู น่าอยู่
6.5. รณรงค์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการกำจัดหนู แมลงสาป แมลงวัน รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรค
6.6. จัดให้มีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดูแลความสะอาด และอนามัยของชุมชน รวมทั้งมลพิษที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังท้องถิ่นให้ปลอดภัยจากมลพิษอย่างยั่งยืน
6.7. สนับสนุนการพึ่งตนเองด้านการรักษาสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นสุขภาพทางสังคมที่เข้มแข็งควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลศรีมหาโพธิดังกล่าวเป็นนโยบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาบ้านเมือง และผลประโยชน์สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773810 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน