หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาด้านการคมนาคมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
-สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า
-พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านสังคมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
3.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
6.การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาเศรษฐกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
-ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
-การบริหาร

1.ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
2.ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
3.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาคือ
1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สังคมแห่งการพัฒนา ”

 

เป้าประสงค์

๑) สร้างเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าและจราจรให้ได้มาตรฐาน

๒) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนเข็มแข็ง

๓) จัดหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

๔) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการบริหารงาน

๕) เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี

ตัวชี้วัด

1) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐

3) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

4) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

5) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

6) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773830 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน